Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα δήλωση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια με σκοπό την καλύτερη προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων και ιδρυμάτων στην Ευρώπη.

Στη δήλωσή του, το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι οι εβραϊκές κοινότητες σε ορισμένες χώρες της ΕΕ αισθάνονται ιδιαίτερα ευάλωτες σε τρομοκρατικές επιθέσεις μετά την αύξηση των βίαιων επεισοδίων κατά τα τελευταία έτη. Σημειώνει δε ότι το αντισημιτικό μίσος παραμένει διαδεδομένο, όπως επιβεβαιώθηκε στην έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 2018 για τον αντισημιτισμό.

Με τη δήλωση καλούνται τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν ολιστική στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών αντισημιτισμού, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για την πρόληψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού. Καλούνται επίσης τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε να εγγυηθούν την ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων και ιδρυμάτων και των Εβραίων πολιτών.

Δήλωση του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια με σκοπό την καλύτερη προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων και ιδρυμάτων στην Ευρώπη

* ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

Δήλωση του Συμβουλίου για τη μάχη κατά του αντισημιτισμού και την ανάπτυξη μίας κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια για την καλύτερη προστασία των Εβραϊκών κοινοτήτων και οργανισμών στην Ευρώπη.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των  Κρατών Μελών να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν τον αντισημιτισμό καθώς και όλες τις εκφάνσεις ρατσισμού, ξενοφοβίας και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας και διακρίσεων

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την Απόφαση Πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/JHAτης 25ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας με την επιβολή της ποινικής νομοθεσίας.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την Οδηγία 2012/29/EU της 25ης Οκτωβρίου 2012 που καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα, τη στήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκλήματος.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ  τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ' ΟΨΗ τον κώδικα συμπεριφοράς που συμφωνήθηκε την 31η Μαΐου 2016 από την Επιτροπή μαζί με τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής για την πάταξη των εκφράσεων μίσους στο διαδίκτυο.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δημιουργία, τον Ιούνιο του 2016, της Ομάδος Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας και της Υποομάδας για τη μεθοδολογία της καταγραφής και συλλογής δεδομένων εγκλημάτων μίσους τα οποία συντονίζονται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA).

ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ τη βαρύτητα της κοινής θεώρησης των συμπερασμάτων από την πρώτη συνέλευση της Επιτροπής περί Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του αντί-μουσουλμανικού μίσους, όπως αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2016 για την εφαρμογή της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το 2015.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τον διορισμό, τον Δεκέμβριο του 2015, ενός Συντονιστή της Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι την 26η Μαΐου 2016 η ολομέλεια της Διεθνούς Συμμαχίας για την Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) υιοθέτησε έναν νομικά μη δεσμευτικό ορισμό εργασίας για τον αντισημιτισμό.      

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι την 1η Ιουνίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε απόφαση για την πάταξη του αντισημιτισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ότι εδώ και μερικά έτη προβληματίζει η αύξηση του αριθμού εκφράσεων μίσους, εγκλημάτων μίσους, ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας στην Ευρώπη πλήττοντας μειονότητες και άλλες ευπαθείς ομάδες, περιλαμβανομένων των Εβραίων, όπως καταγράφονται από τα Κράτη Μέλη που συλλέγουν επίσημα δεδομένα, καθώς επίσης και το δεύτερο μέρος της αναφοράς της FRA περί διακρίσεων και εγκλημάτων μίσους κατά του Εβραϊκού λαού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.            

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι Εβραϊκές Κοινότητες σε μερικά Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αισθάνονται ιδιαιτέρως ευάλωτες σε τρομοκρατικές επιθέσεις μετά την αύξηση περιστατικών βίας και τρομοκρατικών επιθέσεων κατά τα τελευταία έτη.

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι αυτές οι επιθέσεις και κάθε μορφής πλήγμα κατά Εβραίων Ευρωπαίων πολιτών πλήττουν τις θεμελιώδεις αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα που βρίσκονται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TEU).

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ  μετά μεγάλου προβληματισμού ότι η κατάσταση για τον Εβραϊκό λαό δεν βελτιώθηκε ουσιαστικά και ότι το αντισημιτικό μίσος παραμένει εκτεταμένο, όπως επιβεβαιώθηκε κατά την αναφορά της FRA το 2018, καθώς και στην τελευταία ετήσια αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) του Ιουνίου 2018.     

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ του γεγονότος ότι αυτός ο αυξανόμενος αντισημιτισμός, σε όλες του τις εκφάνσεις, παραμένει αιτία μεγάλης ανησυχίας για τον Εβραϊκό λαό σε πολλά Κράτη Μέλη.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ το γεγονός ότι ο αντισημιτισμός, ανεξαρτήτως από ποιά ακραία  πολιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση, ιδεολογία ή πίστη μπορεί να υποστηρίζεται, πλήττει την ασφάλεια, την ευημερία και τη δυνατότητα έκφρασης της ταυτότητας με οιονδήποτε τρόπο αυτή επιλέγεται από τον Εβραϊκό λαό.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ  ότι ο αντισημιτισμός - περιλαμβάνοντας και περιπτώσεις που καλύπτεται πίσω από πολιτικές απόψεις - καθώς και ο Νέο-Ναζισμός δημιουργούν μεγάλη ανησυχία στις Εβραϊκές κοινότητες σε διάφορα Κράτη Μέλη.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι αρκετά Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν - πολιτικά, οικονομικά και στρατηγικά - μέτρα για να προασπίσουν τις Εβραϊκές τους κοινότητες.  

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι αντισημιτικές εκφράσεις μίσους μέσω διαδικτύου έχουν αντίκτυπο στην αίσθηση ευημερίας του Εβραϊκού λαού στην Ευρώπη διευκολύνοντας την διάδοση της αντισημιτικής προπαγάνδας και τις θεωρίες συνωμοσίας περιλαμβάνοντας αντιλήψεις περί Εβραϊκού ελέγχου και άρνησης του Ολοκαυτώματος, τόσο του παλαιού όσο και του νεώτερου, κατά ευρεία έννοια,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ελευθερία έκφρασης καθώς και η θρησκευτική ελευθερία ή η πίστη αποτελούν ένα από τα βασικά θεμέλια για την οικοδόμηση πολύπλευρων και ολοκληρωμένων κοινωνιών,     

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι Εβραίοι πολίτες είναι, ήταν πάντα και θα παραμένουν για πάντα ακέραιο και αναπόσπαστο τμήμα των Ευρωπαϊκών μας κοινωνιών ως πλήρεις πολίτες με δικαίωμα στο αίσθημα ασφάλειας και ευημερίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ να εξασφαλίσει ένα μέλλον για τον Εβραϊκό λαό ώστε να ζει με το ίδιο συναίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας όπως όλοι οι άλλοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ασφάλεια του Εβραϊκού λαού αποτελεί άμεση ανάγκη και χρήζει άμεσων ενεργειών από τα Κράτη Μέλη και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η FRA(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) παρέχοντας σε τακτικά διαστήματα ενημερωτικά γενικά στοιχεία περί του αντισημιτισμού καθώς και την τακτική παρακολούθηση των υπαρχόντων επισήμων δεδομένων της ποινικής δικαιοσύνης για τον ρατσισμό, την  ξενοφοβία και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας, περιλαμβανομένου του αντισημιτισμού, σε όλα τα Κράτη Μέλη,

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Μόνιμο Διεθνή Εταίρο σε ρόλο παρατηρητή άνευ δικαιώματος ψήφου, εντός της Διεθνούς Συμμαχίας για την Mνήμη του Ολοκαυτώματος  (IHRA) εγγυώμενη την συνεχή μνήμη του Ολοκαυτώματος και την πρόληψη και πάταξη κάθε μορφής αντισημιτισμού,

1. ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να υιοθετήσουν και να πραγματοποιήσουν μια ολιστική   στρατηγική για την πρόληψη και πάταξη κάθε μορφής αντισημιτισμού ως μέρος της στρατηγικής τους για την πρόληψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του ριζοσπαστισμού και του βίαιου εξτρεμισμού,

2. ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ που δεν το έχουν ήδη πραγματοποιήσει να στηρίξουν τον νομικά μη δεσμευτικό ορισμό εργασίας για τον αντισημιτισμό που χρησιμοποιείται από την Διεθνή Συμμαχία για την Mνήμη του Ολοκαυτώματος  (IHRA), ως ένα χρήσιμο εργαλείο καθοδήγησης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, περιλαμβανομένων των Αρχών επιβολής του νόμου, στην προσπάθειά τους για ταυτοποίηση και έρευνα  αντισημιτικών επιθέσεων αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα,

3. ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να αυξήσουν ιδιαιτέρως τις προσπάθειές τους προασπίζοντας την ασφάλεια των Εβραϊκών κοινοτήτων, ιδρυμάτων και πολιτών,

4. ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να ενισχύσουν καταλλήλως την προστασία των Εβραϊκών κοινοτήτων και ιδρυμάτων, αναζητώντας ή ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών και / ή  εθνικών Αρχών επιβολής του νόμου με την αντίστοιχη Εβραϊκή κοινότητα βασιζόμενη στην υπάρχουσα βέλτιστη πρακτική σε αρκετά Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και  χρησιμοποιώντας αυτή τη βάση για την αναζήτηση νέων και καινοτόμων τρόπων για περεταίρω βελτίωση της συνεργασίας, 

5. ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να χρηματοδοτήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλεία των Εβραϊκών κοινοτήτων, ιδρυμάτων και πολιτών,

6.  ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να χρησιμοποιήσουν την οικονομική υποστήριξη που παρέχεται από τα οικονομικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δημοσίων χώρων,

7. ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα κατά εγκλημάτων μίσους και πρόκλησης βίας ή μίσους κατά του Εβραϊκού λαού και στην πλήρη εφαρμογή της Απόφασης Πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού νόμου και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζοντας αποτελεσματικές έρευνες και διώξεις,

8. ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να χρησιμοποιήσουν τις Βασικές Αρχές Καθοδήγησης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πάταξη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, όπως δημοσιοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 ώστε να βελτιωθεί η καταγραφή εγκλημάτων μίσους από τις Αρχές επιβολής του νόμου,

9. ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να συμμετάσχουν στην τρέχουσα κατάρτιση των εθνικών Αρχών επιβολής του νόμου και των Αρχών της ποινικής δικαιοσύνης που παρέχεται από την FRA και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ  με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην καταγραφή και συλλογή δεδομένων εγκλημάτων μίσους, περιλαμβανομένου του αντισημιτισμού, και τη στήριξη των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών να συμπληρώσουν τη συλλογή ώστε να υπολογίσουν καλύτερα την έκταση του αντισημιτισμού που πλήττει Εβραίους πολίτες,

10. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να προάγουν τις κοινές αξίες και τις γενικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπονται στο Άρθρο 2 ΤΕU, μέσω της παιδείας και του πολιτισμού, σε κοινή γραμμή με την Διακήρυξη των Παρισίων, που υιοθετήθηκε το 2015 και βασίζεται στην Πρόταση του Συμβουλίου για την προώθηση κοινών αξιών, της παιδείας περιλαμβανομένης, και την Ευρωπαϊκή Διάσταση Διδασκαλίας και σε αυτό το πλαίσιο την  προώθηση της εκπαίδευσης για το Ολοκαύτωμα καθώς και της εκπαίδευσης για τον ρόλο των Εβραϊκών Οργανισμών, κοινοτήτων και πολιτών στη σημερινή Ευρώπη,

11. ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να εντάξουν την εκπαίδευση για όλες τις μορφές μισαλλοδοξίας, ρατσισμού και εγκλημάτων μίσους, ιδιαιτέρως αντισημιτικών προκαταλήψεων και εγκλημάτων μίσους στα μαθήματα των σχολείων τους, στον επαγγελματικό προσανατολισμό για άτομα εργαζόμενα στον τομέα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, καθώς και στα μαθήματα κοινωνικών σπουδών     

12. ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να ενδυναμώσουν την στήριξη για διαπολιτισμική και διαθρησκευτική εργασία περιλαμβάνοντας Εβραϊκές κοινότητες και οργανισμούς παροτρύνοντας ιδιαίτερα την ανταλλαγή μεταξύ παιδιών και νέων διαφορετικής πίστης και υπόβαθρου, με τη χρήση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το E-Twinningκαι το  Erasmus,

13. ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να υπογραμμίσουν τη σημασία της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και της εκπαίδευσης για όλους, καθώς και την έρευνα. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της εθνικής αρμοδιότητας, αυτό απαιτεί ελευθερία έρευνας, επάρκεια μαθημάτων καθώς και επαρκή παιδεία και κατάρτιση για το Ολοκαύτωμα και τον αντισημιτισμό για δασκάλους, άτομα που εργάζονται στον τομέα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και μπορούν να θεωρηθούν μέρος γενικών μέτρων ενσωμάτωσης,

14. ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ να παρουσιάσει -στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής της κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας- περεταίρω μέτρα για την πάταξη και την πρόληψη όλων των μορφών αντισημιτισμού και για τον σκοπό αυτό να συνεργαστεί στενά με τα Κράτη Μέλη, με σκοπό την προστασία των Εβραϊκών οργανισμών, κοινοτήτων και πολιτών,

15. ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ να συνεχίσει να εστιάζει στον αντισημιτισμό ως μέρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας και να συνεχίσει να αναπτύσσει, σε στενή διαβούλευση με τα Κράτη Μέλη και την υποστήριξη της FRA, τις σταθερές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση σχετικά με τον αντισημιτισμό και άλλες μορφές έκφρασης μίσους και διακρίσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

16. ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε παράνομες αντισημιτικές λεκτικές εκφράσεις μίσους ως θέμα που πρέπει να συζητηθεί εντός του Κώδικα Συμπεριφοράς για την πάταξη των εκφράσεων μίσους μέσω διαδικτύου, περιλαμβάνοντας επίσης περιεχόμενα που υποστηρίζουν αντισημιτικές τρομοκρατικές προσβολές στο πλαίσιο του διαδικτυακού χώρου συζητήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Μονάδα Αναφορών του Διαδικτύου στην Εuropol πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλήρως για να εντοπίζει και να αναφέρει τέτοια τρομοκρατικά περιεχόμενα στους σχετικούς παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου,

16. ΘΑ αυξήσει τον συντονισμό της εργασίας του Συμβουλίου για την πρόληψη και καταπολέμηση του αντισημιτισμού, μεταξύ άλλων ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές.  

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Κατέβασμα ως pdf

Πηγή: ιστότοπος Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: