Οι κοινωνικές υπηρεσίες για τα θύματα του Ναζισμού υποστηρίζονται με χορηγία της Conference on Jewish Material Claims Against Germany.
Η Conference on Jewish Material Claims Against Germany παρείχε κονδύλια για το Πρόγραμμα Επείγουσας Βοήθειας για τα Θύματα των Ναζί κατ’ εντολήν του United States District Court που έχει την εποπτεία για τα ένδικα μέσα της υπόθεσης RE: Holocaust Victim Assets Litigation (Swiss Banks). 

 

On Line

Έχουμε 3156 επισκέπτες συνδεδεμένους

Log inΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLAIMS CONFERENCE 7976 PDF Εκτύπωση E-mail
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ CLAIMS CONFERENCE
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ
                                               
Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμμάτων, η Claims Conference, με το πρόγραμμα 7976 (Βοήθημα από την Ισπανική Κυβέρνηση), ενέκρινε για το έτος 2009 ποσό ύψους $ 10.000 δολαρίων ΗΠΑ, για την αντιμετώπιση αναγκών υγείας και διαβίωσης ομοθρήσκων, επιζώντων από τις διώξεις των Ναζί.
 
Το Κ.Ι.Σ. ανέλαβε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για το πρόγραμμα αυτό.
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την Claims Conference: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στις τοπικές Ισραηλιτικές Κοινότητες, οι οποίες θα τις υποβάλουν στη συνέχεια στο Κ.Ι.Σ.
Ειδική Επιτροπή του Κ.Ι.Σ. θα επεξεργασθεί τις αιτήσεις και μετά την αξιολόγηση, θα υποβάλει τα πορίσματα στην Claims Conference για τελική έγκριση.
Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση αφορά σε άτομα θύματα των διώξεων των Ναζί που ήταν όμηροι, κρύφτηκαν για να γλιτώσουν από τους Ναζί, ή συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας κ.ά., και διαθέτουν χαμηλό εισόδημα, έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη και έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (εκκαθαριστικό εφορίας, πιστοποιητικά γιατρών κ.ά.).
 
Όροι χορήγησης:
1. O δικαιούχος πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας, θύμα των ναζιστικών διωγμών.
 
Ως τέτοιοι μπορούν να θεωρηθούν, εκτός από τους επιζώντες ομήρους, και όσοι κρύφτηκαν για να διαφύγουν, συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας, ή όσοι κατά διαφόρους τρόπους υπέστησαν τις συνέπειες των διωγμών.

 
2. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εισόδημα με ανώτατο όριο τα 6.016,00 ευρώ.
Οι αιτήσεις με εκκαθαριστικό εφορίας άνω των 6.016,00 ευρώ θα απορρίπτονται αυτομάτως από τις οικείες Ισραηλιτικές Κοινότητες.

3. Οι δικαιούχοι και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους, δεν πρέπει να διαθέτουν ικανά για τη διαβίωση και την αντιμετώπιση των αναγκών του δικαιούχου, περιουσιακά στοιχεία.

 
4. Δικαιούχοι δεν θεωρούνται οι τρόφιμοι γηροκομείων.

 
5. Το πρόγραμμα καλύπτει (ενδεικτικά) ανάγκες οικιακής βοήθειας (αντιμετώπιση εξώσεως, απολύμανση, ειδικό εξοπλισμό κ.λπ.), καθαριότητα σπιτιού κ.λπ.

 
6. Η δικαιολόγηση των αναγκών θα γίνεται με βάση αξιόπιστα δικαιολογητικά (ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις και συνηγορία των Κοινοτήτων, προσωπική γνώμη κοινωνικού λειτουργού, ανάλογα με την περίπτωση).

 
7. Θα ληφθεί υπόψη και η φυσική και ψυχολογική κατάσταση του αιτούντος.

 
8. Τα βοηθήματα χορηγούνται επιπροσθέτως των όσων βοηθημάτων λαμβάνει ο δικαιούχος από την αντίστοιχη Κοινότητα ή άλλο φορέα, για τα οποία η Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να λάβει οπωσδήποτε γνώση.

 
Διαδικασία χορήγησης:Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τις οικείες Κοινότητες και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διαδικασία υπολογισμού του ύψους του συνολικού ετήσιου εισοδήματος των αιτούντων, δε συμπεριλαμβάνεται το ετήσιο ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο επίδομα. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη ύπαρξης εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας για τη βεβαίωση του ύψους του εισοδήματος, θα πρέπει με την υπεύθυνη δήλωση να επισυνάπτεται και εκκαθαριστικό σημείωμα του αντίστοιχου ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού φορέα. Οι Κοινότητες μέσω των υπηρεσιακών τους οργάνων, εξετάζουν τα στοιχεία, και, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις, τις διαβιβάζουν στο Κ.Ι.Σ.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη οριζόμενα από το Κ.Ι.Σ. και εκπρόσωπο του Συλλόγου των Ομήρων, εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις, ή κατανέμει ανάλογα με τις ανάγκες των αιτούντων το διατιθέμενο για το έτος 2009 ποσόν των $ 10.000. Η αξιολόγηση υποβάλλεται προς τελική έγκριση στο Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. Mετά την έγκριση, το Κ.Ι.Σ. προβαίνει στις σχετικές πληρωμές προς τους δικαιούχους, οι οποίοι υπογράφουν τη σχετική απόδειξη μέσω των Κοινοτήτων.
 
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής, αλλά κάθε αίτηση θα προωθείται μεμονωμένα εντός του έτους 2009.  
 
 

 
 
 

Copyright ΚΙΣ © 2009  - Powered by Netmasters O.E. Designed by David Floroae